Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 15)

Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi ...

Đọc thêm...
More:
BÀI GIẢNG MỚI

Kinh Vô Lượng Thọ (tập 253 đến 254)


Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi-Tập 2


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 251 đến 252)


Kim Cang Bát Nhã (Tập 109 đến 110)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 249 đến 250)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 247 đến 248)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 245 đến 246)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 243 đến 244)


HT Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh - Bản mới 2015


Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi-Tập 1


Kim Cang Bát Nhã (Tập 105 đến 108)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 241 đến 242)


Kim Cang Bát Nhã (Tập 103 đến 104)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 239 đến 240)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 233 đến 238)


Kim Cang Bát Nhã (Tập 99 đến 102)


Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - Tập 15A & 15B


Kim Cang Bát Nhã (Tập 97 & 98)


Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 76A & 76B)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 231 & 232)


Kim Cang Bát Nhã (Tập 95 & 96)


Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 75A & 75B)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 229 & 230)


Kim Cang Bát Nhã (Tập 93 & 94)


Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - Tập 14A & 14B


Kim Cang Bát Nhã (Tập 91 & 92)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 227 & 228)


Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - Tập 13A & 13B


Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 74A & 74B)


Kim Cang Bát Nhã (Tập 87 - 90)


Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - Tập 12A & 12B


Kim Cang Bát Nhã (Tập 85 & 86)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 225 & 226)


Kinh Vô Lượng Thọ (tập 223 & 224)


Kim Cang Bát Nhã (Tập 83 & 84)

HT Tịnh Không chúc tết 2015

Loading the player...

A Di Đà Phật

tinh hoa khai thi

Pháp Ngữ HT

Nơi nơi đều nghĩ đến làm thế nào để lợi ích người, làm thế nào giúp người, làm thế nào thành tựu người, đây là tâm thiện. Tâm thiện thì sanh ba đường thiện. Chúng ta đoạn ác tu thiện, không đem việc đoạn ác tu thiện để vào trong tâm, trong tâm chỉ để A Di Đà Phật, chỉ niệm một câu "A Di Đà Phật", vậy thì đúng, hoàn toàn chính xác. Dùng tâm của "A Di Đà Phật" đối nhân xử thế tiếp vật thì không có lý nào mà không sanh Thế giới Cực Lạc. Giống như Oánh Kha vậy, Oánh Kha một niệm hồi chuyển, dùng chân tâm cảm Phật đến ứng; thấy được Phật rồi, ba ngày sau ông vãng sanh. Đây chính là ông xin cam tâm tình nguyện, ông còn có mười năm tuổi thọ nhưng ông không cần. Đây là sự lựa chọn của trí tuệ.

(Hòa Thượng Tịnh Không)